خبرنامه

دریافت گواهینامه بین المللی جک پالت متین یدک

دریافت گواهینامه بین المللی جک پالت متین یدک ایرانیان: شرکت 🇮🇷متین یدک ایرانیان🇮🇷 به مدیرعاملی احسان میدانی موفق به دریافت گواهی نامه بین المللی ISO 17020:2012 استاندارد #آسانسور، بالابر از کشور #کانادا گردید.